Marijana Galić

Marijana Galić, savjetnica za strateško planiranje u Federalnom zavodu za programiranje razvoja, Sarajevo
Marijana Galić, savjetnica za strateško planiranje u Federalnom zavodu za programiranje razvoja, Sarajevo moderatorica je panel diskusije „Razvoj turističke destinacije u globalnim uvjetima“

Marijana Galić

Stručna savjetnica za strateško planiranje u Federalnom zavodu za planiranje razvoja, Sarajevo, BiH

Sažetak životopisa

Marijana Galić najveći dio radnog angažmana posvećuje kreiranju razvojnih indikatora. U sklopu svojih redovitih aktivnosti radi na pripremi Razvojnog izvješća Federacije BiH.

Sudjelovala je u brojnim projektima i analizama koje doprinose poboljšanju socijalne slike BiH. U posljednje vrijeme radila je na istraživanja i analizi stavova stanovnika o razvoju turizma: Studija slučaja Federacije Bosne i Hercegovine.

Svoj znanstveno – istraživački angažman usmjerila je prema učinkovitosti sektora turizma na području NUTS II Jadransko-jonske makro – regije, primjenom metoda lineranog programiranja.

Radno iskustvo osiguralo je Marijani Galić dublje razumijevanje važnosti kompetencija u sferi radnog i znanstvenog angažmana. Doktorski je kandidat na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.