Almir Peštek

Almir Peštek, prof. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
Almir Peštek, prof. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu predavač na Konferenciji Apriori Turizam 2019

Dr. Almir Peštek

Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Životopis

Dr. Almir Peštek je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu gdje je zaposlen od 1999.godine. Kao stipendista Fulbright post-doktorskog programa je tokom akademske 2014/2015.godine boravio na Loyola University Chicago – Quinlan School of Business gdje je radio na projektima vezanim za razvoj turizma. U svojstvu konsultanta je bio angažovan u više od 130 istraživačkih i konsultantskih projekata za domaće i inostrane partnere. Radno iskustvo dr. Pešteka se veže i za angažman na Ekonomskom institutu Sarajevo, Poslovnoj akademiji Ekonomskog fakulteta, E-Net Centru Ekonomskog fakulteta i holandskoj konsultantskoj firmi Larive Bosnia.

Dr. Peštek je pohađao više kurseva i seminara iz raznih oblasti na London School of Economics, Queen’s School of Business Canada, University of Alberta Canada, ISTUD Milano, University of Bologna, Charles University Prague, Bled School of Management, Central European University Budapest, World Bank Institute i ILO, itd.

Autor je i ko-autor 60 naučnih radova objavljenih na domaćim i međunarodnim konferencijama, te u naučnim i stručnim časopisima. Autor je i 15 poglavlja u udžbenicima, te četiri monografije.

TEMA

Destinacijski menadžment – da li je BiH spremna za strateški zaokret u razvoju turizma?

Turističko-resursna osnova BiH pruža mogućnost za razvoj različitih oblika turizma, ali činjenica je da se turistički potencijal ne valorizuje i razvija na adekvatan način. BiH je prema Travel&Tourism indeksu Svjetskog ekonomskog foruma na 113. mjestu od 134 zemlje i daleko zaostaje za zemljama regije. Razlog ovome treba tražiti, između ostalog, u nerazvijenosti destinacijskog menadžmenta i odsustvu strateškog razvoja turizma na svim nivoima u BiH što je u potpunosti neprihvatljivo imajući u vidu prirodu turizma kao hiperkonkurentne i globalne industrije.

Da li je BiH spremna za strateški zaokret u razvoju turizma? Možemo li napraviti pomak od organskog razvoja turizma baziranog uglavnom na inicijativama privatnog sektora ka strateškom – integrisanom razvoju baziranom na principima održivog turizma?

Razvoj turizma zahtjeva sistemski, interdisciplinarni i holistički pristup, inovativnost, strateško planiranje i uključivanje svih interesnih grupa u donošenje odluka, a polazna tačka u razvoju destinacije su potrebe turista koje će biti zadovoljene kroz materijalne i nematerijalne elemente ponude na destinaciji.

Pročitajte intervju s Almirom Peštekom, profesorom na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

www.efsa.unsa.ba

Email: almir.pestek@efsa.unsa.ba